Υγεια και Ασφαλεια

     Η εταιρεία θεωρεί ότι η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο εργασίας τους, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον της επιχείρησης αλλά και των εργαζομένων.

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της η εταιρεία εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις νομικές και άλλες απαιτήσεις που την αφορούν, αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας καθώς και στην μεταφορά του προς παράδοση ιματισμού.

 • Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δεσμεύεται για :
   1. την παροχή κάθε μέσου που απαιτείται για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που απορρέουν κατά την υλοποίηση των εργασιών απορρύπανσης ιματισμού, παραλαβής και παράδοσης αυτού.
   2. την συνεχή βελτίωση στην διαχείριση και τις επιδόσεις στην Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων, με κατάρτιση, υλοποίηση και αναθεώρηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και στόχων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
   3. τη λήψη των απαιτούμενων μέσων προστασίας και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
   4. τη συνεχή και αποτελεσματική εκπαίδευση των εργαζομένων.
 • Η αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, η εκτίμηση της επικινδυνότητας και ο έλεγχός της, αξιολογούνται συνεχώς με τη βοήθεια της επιστήμης και τεχνολογίας.
 • Οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ο οργανισμός καθιερώνει, εφαρμόζει, ελέγχει και διατηρεί ενήμερες τις διεργασίες για την εξάλειψη των κινδύνων και την μείωση των διακινδυνεύσεων ΥΑΕ .
 • Ο οργανισμός έχει καθορίσει τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με το ΣΔΥΑΕ, εκτός από τους εργαζομένους. Έχει καθορίσει τις σχετικές ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Έχει καθορίσει για ποιες από αυτές τις ανάγκες και προσδοκίες είναι ή μπορεί να γίνει υποχρεωτική η συμμόρφωσή του.
 • Η πολιτική για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας είναι κοινοποιημένη σε κάθε εργαζόμενο, είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και ανασκοπείται κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του συστήματος από τη Διοίκηση.