Υγεια και Ασφαλεια

Η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού μας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη κάθε απόφασης που λαμβάνουμε. Είναι πρωταρχικό καθήκον της επιχείρησης το κάθε έργο να παραδίδεται με ασφάλεια, έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού.

Η πιστοποίησή μας OHSAS 18001 στη Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία διασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα την Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις νομικές απαιτήσεις και τη διεθνή πρακτική, σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.