ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2023

ΦΟΡΕΑΣ
Δ.Π.Α.Ν.Σ.Μ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κύριοι στόχοι της επεμβάσεως είναι η εξασφάλιση της δομικής ευστάθειας του κτηρίου, η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και ιστορικής του αξίας και η λειτουργική αξιοποίηση του. 

Θα διατηρηθούν όπου είναι δυνατόν, τα αυθεντικά στοιχεία του κτηρίου. Οι επεμβάσεις θα είναι συμβατές με τον ιστορικό χαρακτήρα και τα υλικά δομής του. Θα αφαιρεθούν νεωτερικές αλλοιώσεις που δεν αποτελούν ιστορικό στοιχείο του αλλά πρόχειρες επισκευές που το επιβαρύνουν αισθητικά. 

Θα αποκατασταθεί η αρχική μορφή του κτηρίου στο βαθμό που αυτή είναι τεκμηριωμένη από παλαιές φωτογραφίες.

Θα γίνει προσαρμογή του χώρου στη νέα χρήση με υπαινικτική αναφορά στις αρχικές κατασκευές που δεν διατηρούνται στο εσωτερικό του κτηρίου. 

Τέλος θα γίνει προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα και θα εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και υγρασίας ώστε να καταστεί επισκέψιμο.