ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2021

ΦΟΡΕΑΣ
Δ.Α.Α.Μ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θα εκτελεστούν στερεωτικές εργασίες στα βραχώδη πρανή που βρίσκονται σε άμεση γειτονία και πάνω από τα κατάλοιπα του αρχαίου μνημείου του Πλουτωνίου. 

Οι εργασίες θα έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια των επισκεπτών και την στερέωση και προστασία του μνημείου, που προστατεύεται από το Ν. 3028/2002. 

Τόπος εκτέλεσης έργου είναι ο Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας Αττικής.