ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2020

ΦΟΡΕΑΣ
Δ.Α.Β.Μ.Μ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θα γίνουν επεμβάσεις στερεώσεως, συντηρήσεως και αποκαταστάσεως της ενετικής υδατογέφυρας οι οποίες αποσκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί. 
Στόχοι των επεμβάσεων είναι:

  • Η αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων ώστε να σταματήσει η φθορά και να επανορθωθούν οι ζημιές που έχει υποστεί
  • Η αισθητική αναβάθμιση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου
  • Η λειτουργική αξιοποίηση του μνημείου μέσω της επαναχρησιμοποιήσεώς του ως επισκέψιμου μημείου