ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2020

ΦΟΡΕΑΣ
Δ.Α.Β.Μ.Μ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Έγιναν επεμβάσεις στερεώσεως, συντηρήσεως και αποκαταστάσεως της ενετικής υδατογέφυρας οι οποίες αποσκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί. 
Στόχοι των επεμβάσεων είναι:

  • Η αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων ώστε να σταματήσει η φθορά και να επανορθωθούν οι ζημιές που έχει υποστεί
  • Η αισθητική αναβάθμιση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου
  • Η λειτουργική αξιοποίηση του μνημείου μέσω της επαναχρησιμοποιήσεώς του ως επισκέψιμου μημείου

Τοποθεσία

Όπως προβλέπεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (2121/1993) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση, εμφάνιση, εκτέλεση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου ενός τοπικού δικτύου, η πώληση ή η προσφορά προς πώληση ή η χρήση περιεχομένου για τη δημιουργία οποιουδήποτε είδους βάσης δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η αφαίρεση οποιασδήποτε σημείωσης πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης ειδοποίησης από αντίγραφα του περιεχομένου στον παρόντα ιστότοπο. Η αντιγραφή ή η αποθήκευση οποιουδήποτε περιεχομένου εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω απαγορεύεται ρητά χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του  κατόχου. Για άδεια χρήσης του περιεχομένου στον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το webmaster