ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ, ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (2020)

Θα γίνουν επεμβάσεις στερεώσεως, συντηρήσεως και αποκαταστάσεως της ενετικής υδατογέφυρας οι οποίες αποσκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί.
Στόχοι των επεμβάσεων είναι:

  • Η αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων ώστε να σταματήσει η φθορά και να επανορθωθούν οι ζημιές που έχει υποστεί
  • Η αισθητική αναβάθμιση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου
  • Η λειτουργική αξιοποίηση του μνημείου μέσω της επαναχρησιμοποιήσεώς του ως επισκέψιμου μημείου
mv_post