Εκτελεση εργασιων καταγραφης και ερμηνειας της παθολογιας των βραχωδων πρανων στο υπερκειμενο τμημα της Ι. Μ. Αγιου Γεωργιου και στο τμημα κατω του Ι. Ν. Επισκοπης στο Καστρο Σκυρου.

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  –                                  ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2017 – 2019

Το αντικείµενο του έργου ήταν η στερέωση των βραχωδών πρανών του κάστρου της Σκύρου προς αποφυγή περαιτέρω κατολισθητικών φαινοµένων και προστασία των υπαρχόντων βυζαντινών µνηµείων των Ι. Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Η διάσωση τους θεωρήθηκε αναγκαία, καθώς αποτελεί το µνημείο πολιτιστικής κληρονοµιάς της ΣΚΥΡΟΥ.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν οι ακόλουθες: κατασκευή ικριωµάτων, ξεσκάρωµα επισφαλών βραχωδών τεµαχίων,  εφαρµογή µανδύα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, πλήρωση εγκοίλων στη βάση του πρανούς µε σκυρόδεµα ή λιφόδεµα και επένδυση µε λιθοδοµή, πλήρωση τυφλών διακένων αποκολληµένων τµηµάτων βράχου µε κονίαµα ή σκυρόδεµα, σφράγιση ανοικτών και µεγάλων ρωγµών και πλήρωση µε ένεµα ή κονίαµα, παθητικές αγκυρώσεις, µέσω των οποίων εκτελέστηκε εκ των προτέρων τσιµεντένεση, πλήρως αγκυρούµενο χαλύβδινο πλέγµα υψηλής εφελκυστικής αντοχής, ανακατασκευή τµηµάτων λιθοδοµών µίας ορατής όψης σε συγκεκριµένες θέσεις, όπου κρίθηκε ότι αυτές είναι επισφαλείς.