ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   Δ.Α.Β.Μ.Μ.

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2015 – 2016

Το έργο αφορούσε στην στερέωση των βραχωδών πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά στις πέντε περιοχές : Πύλη Μαρμάρα, Πύλη Μονεμβασιάς, Δυτικά της Πύλης του προτειχίσματος περιοχής του παλατιού των Παλαιολόγων, Άνω Πύλη και ανάντη Ι.Μ. Περιβλέπτου και περιελάμβανε τις παρακάτω εργασίες: Προσωρινή αντιστήριξη – εξασφάλιση μεμονωμένων μαζών με ξυλοζεύγματα. Σφράγιση των ασυνεχειών της βραχομάζας με κονίαμα με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων για την εφαρμογή ενεμάτων, εφαρμογή ενεμάτων για την αύξηση των μηχανικών αντοχών και την αποκατάσταση της συνέχειας των ασβεστολιθικών μαζών, συμπλήρωση υποσκαφών με σκυρόδεμα και επένδυση με τεμάχια βράχων, κατασκευή αγκυρώσεων από νευρώδη ανοξείδωτο χάλυβα διατομής Φ18 για την εξασφάλιση των επισφαλών βραχωδών μαζών, λυθοσυραφές ρωγμών σε τμήμα του τείχους στην περιοχή του παλατιού των Παλαιολόγων, αρμολόγημα σε τμήμα του τείχους στην περιοχή του παλατιού των Παλαιολόγων και ενέματα σε τμήμα της θεμελίωσης του τείχους στην περιοχή της Άνω Πύλης.