ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΠΗΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΙΒΡΕ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΩΣ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ –                            ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2012 – 2014

Το βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε και ο περιβάλλων χώρος έχει κηρυχθεί διατηρητέο και ζητήθηκε να γίνει η αποκατάσταση και η επανάχρηση του κτηρίου. Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του κτηρίου του αναπηνιστηρίου με καθαιρέσεις, σκυροδέματα, λιθοδομές, αρμολογήματα, επισκευές ρωγμών, διαρρυθμίσεις με πυράντοχες γυψοσανίδες, επιχρίσματα, επικεράμωση με χειροποίητα κεραμίδια, επιστρώσεις με χονδρόπλακες, ζευκτά – τεγίδωση – σανίδωμα στέγης – δάπεδα από ξυλεία καστανιάς, υαλοστάσια και θύρες ξύλινες, δρύινες βαθμίδες. Πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα κλιμάκων, σιδηρές κλίμακες, συντήρηση σιδηρών υαλοστασίων, υαλοπίνακες, βερνικοχρωματισμούς και χρωματισμούς εσωτερικών επιφανειών.

Συντηρήθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα κινητά εκθέματα και τοποθετήθηκε αντικεραυνική προστασία, φωτιστικά σώματα, οπτικοακουστικό υλικό, σύστημα ηλεκτρονικών ξεναγών και ηλεκτρικοί υπολογιστές. Επίσης κατασκευάστηκε νέα ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πυρασφάλεια.