ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΒΑ, ΠΛΑΚΑ

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

        ΦΟΡΕΑΣ   ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

    ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ   2001-2003 

Έγινε αποκατάσταση λιθοδομών και ενισχύσεις με τη μέθοδο εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Επιπλέον έγιναν οπλισμένα επιχρίσματα.

Ανακαινίστηκε το κτίριο με νέα ξύλινα δάπεδα, κουφώματα, κλίμακες, αλουμίνια και μάρμαρα. Έγιναν επίσης χρωματισμοί και συντήρηση οροφογραφιών. 

Λόγω τοποθεσίας έγιναν ανασκαφές παρουσία αρχαιολόγου. 

Τέλος έγινε προμήθεια, κατασκευή και έλεγχος Η/Μ εγκατάστασης. για την μετατροπή του σε σύγχρονο κτίριο.