Ι. ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, ΤΡΙΤΑΙΑ, ΑΧΑΪΑ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       ΦΟΡΕΑΣ  Δ.Α.Β.Μ.Μ.

   ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  1999 – 2001

Έγιναν εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης της νότιας και ανατολικής πτέρυγας των κελιών. 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος τσιμεντενέσεων. Τοποθετήθηκαν ανοξείδωτοι ελκυστήρες και βλήτρα.

Τέλος κατασκευάστηκαν αρμολογήματα και έγιναν επιχρίσματα.