ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΣΙΟΥ, ΠΛΑΚΑ

Λυσίου 9

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΣΙΟΥ 9, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΠ.ΠΟ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΑΣ​

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

       ΦΟΡΕΑΣ  Δ.Π.Α.Ν.Σ.Μ.

   ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  1997 – 2000

Διατηρητέο κτίριο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν ποικίλες εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης. Ξύλινα δάπεδα, κλίμακες, κουφώματα, αποτοίχιση – αποκατάσταση – επανατοποθέτηση οροφογραφιών. Τέλος έγιναν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες