ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Ι.Μ. Α. ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
2023

ΦΟΡΕΑΣ
Δ.Α.Β.Μ.Μ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σκοπός της επέμβασης είναι η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού κι η βελτίωση της συμπεριφοράς του σε δυναμικές καταπονήσεις, η επίλυση των οικοδομικών προβλημάτων του μνημείου, η ανάδειξη και προβολή της αξίας του καθώς και η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του χωρίς να προκληθεί βλάβη στην αυθεντικότητά του. 

Θα διατηρηθούν όλες οι προσθήκες που κρίνονται αξιόλογες λόγω της ιστορικής τους αξίας, ενώ θα χρησιμοποιηθούν παραδοσιακές τεχνικές. Τέλος οι επεμβάσεις θα είναι κατά το δυνατόν αναστρέψιμες και διακριτές από τα αυθεντικά μέρη του μνημείου. 

Οι τρεις κύριες κατευθύνσεις επεμβάσεων θα είναι: Η δομική ενίσχυση, ο κατά το δυνατόν περιορισμός της ανερχόμενης υγρασίας με τη δημιουργία περιμετρικού αποστραγγιστικού δικτύου και η προστασία του μνημείου από την κατερχόμενη υγρασία με ανακατασκευή της κεράμωσης. 
Τέλος θα απομακρυνθούν όλες οι νεότερες Η/Μ εγκαταστάσεις και θα αντικατασταθούν με νέες πιο συμβατές και αφανείς.